Počet IT odborníků roste, průměrný plat přesahuje 44 tisíc korun

Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejnil na svých internetových stránkách aktuální data a informace týkající se počtu IT odborníků a jejich mezd v roce 2009. Na základě klasifikace zaměstnání ISCO 88 se mezi IT odborníky řadí Vědci a odborníci v oblasti výpočetní techniky (dále jen VT) a Techničtí pracovníci v oblasti VT.

Zdrojem dat pro počty IT odborníků je Výběrového šetření pracovních sil (roční průměry). Základní ukazatele o IT odbornících jsou dostupné od roku 1993. Výše mezd IT odborníků byla získána ze Strukturální mzdové statistiky. Uváděná data týkající se mezd nejsou dopočtena na celkovou populaci; vztahují se ke vzorku šetření, který čítá cca 1,7 mil zaměstnaných osob.

Vybrané poznatky:

V roce 2009 bylo v Česku jako IT odborník zaměstnáno více jak 114 tisíc osob a na celkovém počtu zaměstnaných v ČR se podíleli 2,3 %.

V průběhu let docházelo ke snižování počtu žen mezi IT odborníky. Zatímco v roce 1993 bylo mezi IT odborníky 36 % žen, o šestnáct let později, v roce 2009, jich bylo již pouhých 11 %. Tento výrazný pokles počtu žen mezi IT odborníky lze pravděpodobně připisovat mimo jiné i rychlému rozvoji informačních technologií a tím i zvýšeným nárokům na rozvoj znalostí spojený s časem a flexibilitou zaměstnaných.

Mezi IT odborníky až do roku 2008 mírně převažovalo zastoupení osob se středoškolským vzděláním s maturitou, například v roce 2008 jich bylo 49 %. V roce 2009 bylo však poprvé vyšší zastoupení IT odborníků s terciárním vzděláním, kterých bylo 48 % oproti 44 % středoškolsky vzdělaných. Významné jsou rozdíly ve vzdělání IT odborníků podle jednotlivých skupin zaměstnání, ty jsou dané rozdílným charakterem práce a tím i jinými požadavky na vzdělání. Ve skupině Vědci a odborníci v oblasti VT bylo v roce 2009 zaměstnáno 68 % osob s terciárním vzděláním a oproti tomu mezi Technickými pracovníky ve VT bylo zaměstnáno ve stejném roce pouze 30 % takto vzdělaných osob.

V roce 2009 bylo v Česku zaměstnáno 27,6 tisíc osob majících vzdělání v oboru Informatika jako IT odborník jich však pracovalo 18,7 tisíc. Na populaci IT odborníků se osoby se vzděláním v oboru Informatika podílejí 16 %. Mezi IT odborníky dominují osoby se vzděláním v oboru „Technika a technická řemesla“, takových je 50,8 tisíc což činí 44 % IT odborníků.

V roce 2009 se průměrný hrubý měsíční plat IT odborníka pohyboval těsně pod hranicí 44 tisíc korun. O sedm let dříve, v roce 2002, činila hrubá měsíční mzda IT odborníka něco málo přes 26 tisíc korun. Vyšší průměrnou hrubou měsíční mzdu mají Vědci a odborníci v oblasti VT, kteří v roce 2009 pobírali více jak 49 tisíc korun. Mzda technických pracovníků ve VT byla v tomto roce 36 tisíc korun.

V roce 2009 dosáhl průměrný plat mužů na pozicích IT odborníků téměř 46 tisíc korun a v případě žen činil necelých 36 tisíc. Průměrná mzda žen zaměstnaných na IT pozicích, se tak pohybuje na cca třech čtvrtinách mzdy mužů, konkrétně se jedná o 78 %.

Rozdíl průměrného platu IT odborníků zaměstnaných v podnikatelské a nepodnikatelské sféře činil v roce 2009 více jak 17 tisíc korun ve prospěch sféry podnikatelské, což by se dalo popsat také tak, že IT odborník zaměstnaný v nepodnikatelské sféře pobíral pouhých 61 % platu IT odborníka zaměstnaného v podnikatelské sféře.

Zdroj: Český statistický úřad