Podniky a obce mohou získat peníze na ochranu ovzduší

Podniky, obce a kraje mohou získat dotace na projekty pro ochranu ovzduší nebo investice do obnovitelných zdrojů energie. Dotace je možné čerpat z výzvy XVIII Ministerstva životního prostředí, pro kterou bylo z Operačního programu Životního prostředí vyčleněno 5 miliard korun. Cílem výzvy je snížení emisí. Nejvyšší hodnoty měrných emisí se vyskytují v Praze, kde podle Statistické ročenky životního prostředí České republiky 2009 mnohonásobně překračují hodnoty ostatních krajů.

Finanční podpora z XVIII. výzvy je určena na velké projekty, jejichž celkové náklady jsou vyšší než 25 milionů EUR včetně DPH. Realizace daných projektů by měla viditelně přispět ke zlepšení kvality ovzduší v příslušných regionech a zároveň zvýšit podíl využití obnovitelných zdrojů energie. V rámci XVIII. výzvy je možné podávat žádosti o dotační podporu od 1. března 2010 do 30. června 2011 na Státní fond životního prostředí.

„Dopad podporovaných projektů by se měl projevit na ukazatelích znečištění ovzduší, jakými jsou například CO2, SO2, NOX nebo prachové částice. Ty by se měly na základě dotační výzvy snížit,“ uvedl Dušan Fibingr, ředitel společnosti Renards, která tuzemským firmám poskytuje dotační poradenství. „Aktuální výzvu využívají zejména provozovatelé a vlastníci elektráren a tepláren nebo velké průmyslové podniky,“ doplnil Fibingr.

Projekty XVIII. výzvy jsou podporovány v rámci prioritních os 2 a 3 Operačního programu Životní prostředí. Cílem prioritní osy 2 je zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí. Z celkové alokace 5 miliard korun je na projekty naplňující podmínky prioritní osy 2 stanovena finanční podpora 4 miliardy korun. Další projekty spadají do prioritní osy 3, jež se zaměřuje na udržitelné využívání zdrojů energie. Pro tuto oblast je v rámci aktuální výzvy určena částka 1 miliarda korun.

„Prvním pilířem této výzvy je tedy snižování emisí, druhým cílem je podporování projektů, které zvyšují podíl využívání obnovitelných zdrojů energie,“ sdělila Jana Jakubů, specialistka společnosti Renards na dotační poradenství v oblasti životního prostředí. „Z výzvy je tak možné financovat vybudování nových rozvodů tepla. Dále také realizace rekonstrukcí či výstavby centrálních a blokových kotelen, malých vodních a větrných elektráren či spaloven biomasy. Cílem je omezení spalování tuhých paliv,“ připomněla Jakubů.

Žadateli se rámci XVIII. výzvy mohou stát nejen obce a kraje, ale i jejich příspěvkové organizace, občanská sdružení, státní organizace a obchodní společnosti. Pro oblast podpory, která spadá do prioritní osy 3, mohou být žadateli pouze obchodní společnosti vlastněné výhradně veřejnoprávními subjekty.