Města mohou získat dotace na odpady, cílem je omezit skládky

Obce, kraje a další podnikatelské subjekty mohou čerpat dotace na projekty pro zefektivnění nakládání s odpady a snižování emisí. Dotace mají omezit ukládání komunálního odpadu na skládky. Žádosti jsou přijímány v rámci XV. výzvy, kterou vypsalo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Na XV. výzvu byla stanovena alokace ve výši 8 miliard korun z Operačního programu Životního prostředí.

Svým zaměřením propojuje XV. výzva dvě oblasti podpory, a to nakládání s odpady a ochranu ovzduší. Města tak mohou získat finance na projekty, které povedou k efektivní likvidaci komunálních odpadů a jejich dalšímu energetickému využití. Dotace mohou být využity na zavedení systému pro mechanickou a biologickou úpravu odpadů či systémů pro snížení emisí. Do XV. výzvy jsou přijímány žádosti na individuální projekty s celkovými náklady do 25 milionů eur včetně DPH a velké projekty, jejichž rozpočet tuto finanční hranici přesahuje. Žádosti o dotace jsou přijímány od 4. ledna 2010 do 30. června 2011 Státním fondem životního prostředí.

„Dotace jsou vhodné zejména pro velká města. Ty mohou čerpat peníze například na rekonstrukci spaloven i na projekty, které mají přinést nové možnosti pro spoluspalování odpadu. Pod těmito záměry si můžeme představit náhradu kotle, instalaci nových filtrů nebo měření emisí,“ připomněl Dušan Fibingr, ředitel společnosti Renards, která tuzemským firmám poskytuje dotační poradenství. „Rovněž mohou žadatelé získat peníze na úpravu zdrojů tak, aby bylo sníženo vypouštění škodlivin, jako NOx, SO2 a prachových částic. Zavedení systémů by v důsledku mělo vést k omezení pasivního ukládání odpadu na městské skládky a snížení znečištění ovzduší,“ doplnil Fibingr.

Aktuální XV. výzva je určena na podporu projektů v rámci prioritních os 2 a 4 Operačního programu Životního prostředí. Prioritní osa 2 je určena žadatelům s projekty, jejichž cílem je zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí. Projekty musí být realizovány pouze v návaznosti na regionální systémy úpravy komunálních odpadů. Z celkové alokace 8 miliard korun je pro danou oblast určena částka ve výši 2 miliardy korun. Prioritní osa 4 zase podporuje zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží. Výzva XV je zaměřena na zavedení systémů jak mechanické, tak i biologické úpravy komunálních odpadů včetně jejich energetického využití. Na projekty z této oblasti je vyčleněna suma v hodnotě 6 miliard korun.

„Pro přijetí žádosti a její kladné posouzení je přirozeně nutné dodržet formální náležitosti. Aby žádost o dotace v rámci této výzvy byla úspěšná, měl by k ní žadatel připojit kromě projektové dokumentace i dokument o posouzení vlivů na životní prostředí a navíc pravomocné územní rozhodnutí,“ uvedla Jana Jakubů, specialistka společnosti Renards na dotační poradenství v oblasti životního prostředí. „Žadatelé podceňují jak dokumentaci, tak i celkovou projektovou připravenost. Častými problémy jsou majetkoprávní spory a nesoulad s platnou legislativou,“ zdůraznila Jakubů.

O dotace v rámci XV. výzvy mohou kromě obcí a krajů žádat také podnikatelské subjekty, příspěvkové organizace, státní podniky, vysoké školy či občanská sdružení a další nepodnikatelské subjekty. Zároveň platí omezení, že dotace nezíská zařízení, jehož předmětem činnosti je úprava a zpracování odpadu, případně zařízení, které odpad využívá k výrobě energie a jeho kapacita přesahuje polovinu roční produkce komunálního odpadu příslušné obce.