OSVČ, které vstoupily do II. pilíře, musí podat i „pojistné přiznání“

OSVČ, které v loňském roce vstoupily do II. důchodového pilíře, musí poprvé vyplnit nový tiskopis: pojistné přiznání. Pojistné přiznání se odevzdává na finanční úřad současně s přiznáním k dani z příjmu fyzických osob.

Do II. důchodového pilíře mohli všichni občané dobrovolně vstoupit teprve během roku 2013, proto je vyplnění pojistného přiznání pro všechny OSVČ novinkou. Vstup do II. pilíře ovlivňuje, kolik zaplatí OSVČ na povinném pojistném na sociální zabezpečení za rok 2013, které zahrnuje též důchodové pojištění hrazené do I. důchodového pilíře. „OSVČ, které vstoupily do II. pilíře, odvedou na důchodovém spoření 5 % z vyměřovacího základu a na pojistném na sociální zabezpečení 26,2 % z vyměřovacího základu. OSVČ, které do II. pilíře nevstoupily, zaplatí na pojistném na sociální zabezpečení 29,2 % z vyměřovacího základu,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars. Vstup do II. pilíře tedy nemá žádný vliv na výpočet zdravotního pojištění ani daně z příjmu fyzických osob za rok 2013.

Jak se vypočítává důchodové spoření a pojistné na sociální zabezpečení? Důchodové spoření se vypočítává stejně jako pojistné na sociální zabezpečení z vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem je polovina daňového základu. Je-li skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ stanovený legislativou, pak se pojistné vypočítává z minimálního vyměřovacího základu. „Vstup do II. pilíře byl však výhodný pro občany s vyššími příjmy, proto se očekává, že všechny OSVČ, které vstoupily do II. pilíře, budou počítat důchodové spoření ze skutečného vyměřovacího základu,“ dodává Gabriela Ivanco. Vyměřovací základ pro výpočet důchodového spoření i pojistného na sociální zabezpečení je shodný. Nemůže se tedy stát, že by se důchodové spoření a pojistné na sociální zabezpečení za rok 2013 počítalo z jiných částek. Maximálním vyměřovacím základem pro výpočet důchodového spoření i pojistného na sociální zabezpečení za rok 2013 je částka 1 242 432 Kč. Z vyměřovacího základu přesahujícího strop pro odvod pojistného se již důchodové spoření ani pojistné na sociální zabezpečení neodvádí.

Pozor na zákonné lhůty Všechny OSVČ, které vstoupily v průběhu roku 2013 do II. důchodového pilíře, musí vyplnit čtyři „daňové“ tiskopisy, které je potřeba v zákonných lhůtách doručit na jednotlivé instituce a následně v zákonných lhůtách uhradit nedoplatky. „Lhůty pro jednotlivá podání se liší. Zejména u pojistného přiznání se některé OSVČ mohou mylně domnívat, že je zde stejný termín jako pro podání přehledu o příjmech a výdajích, ale není tomu tak. Pojistné přiznání musí být podáno již o měsíc dříve,“ uvádí Gabriela Ivanco a vzápětí všechny potřebné termíny upřesňuje:

• Do 1. dubna 2014 musí na finanční úřad všechny OSVČ doručit daňové přiznání z příjmu fyzických osob za rok 2013. V případě, že daňové přiznání zpracovává daňový poradce, tak je lhůta o tři měsíce prodloužena, tedy do 1. července 2014. Daň z příjmu fyzických osob je splatná v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání.

• Do 1. dubna 2014 je rovněž nutné odevzdat na finanční úřad pojistné přiznání za rok 2013. V případě zpracování daňového přiznání daňovým poradcem se lhůta prodlužuje do 1. července 2014. Důchodové spoření se platí standardně jednou za rok finančnímu úřadu na speciální účty a je splatné v poslední den lhůty pro podání pojistného přiznání.

• Do 2. května 2014 mají OSVČ povinnost doručit místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) přehled o příjmech a výdajích za rok 2013. Při zpracování daňového přiznání daňovým poradcem se lhůta prodlužuje do 1. srpna 2014. Během roku se platí zálohy na pojistné na sociální zabezpečení, které se odečtou od vyčísleného pojistného za celý rok 2013. Případný nedoplatek je nutné uhradit do 8 dní od odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2013.

• Do 2. května musí být přehled o příjmech a výdajích za rok 2013 rovněž dodán na příslušnou zdravotní pojišťovnu. Tiskopis pro zdravotní pojišťovnu je ovšem odlišný od tiskopisu pro OSSZ. Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce, tak se rovněž zákonná lhůta prodlužuje do 1. srpna 2014. I u zdravotního pojištění se platí během roku zálohy, které se následně odečtou od vyčísleného zdravotního pojištění za celý rok 2013. Případný nedoplatek je nutné uhradit do 8 dní od odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2013.

Jestliže daňové přiznání zpracovává daňový poradce, tak je nutné o této skutečnosti všechny instituce písemně vyrozumět a plnou moc pro daňového poradce předložit před základním termínem pro podání daňového přiznání. Bez včasného doručení plné moci pro poradce není možné základní lhůtu prodloužit.

Názorný příklad:

Naše modelová OSVČ vstoupila v roce 2013 do II. důchodového pilíře. Za rok 2013 měla příjmy 994 500 Kč a výdaje 354 500 Kč. Kolik zaplatí celkem na důchodovém spoření a důchodovém pojištění?

• Vyměřovacím základem pro výpočet důchodového spoření i pojistného na sociální zabezpečení za rok 2013 je u OSVČ částka 320 000 Kč (994 500 Kč – 354 500 Kč) x 50 %). • V pojistném přiznáním za rok 2013, které doručí OSVČ současně s daňovým přiznáním na finanční úřad v březnu 2014, vypočte důchodové spoření za rok 2013 ve výši 16 000 Kč (5 % z vyměřovacího základu 320 000 Kč). • V přehledu o příjmech a výdajích za rok 2013, který doručí OSVČ na místně příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení rovněž v březnu, vypočte pojistné na sociální zabezpečení za rok 2013 ve výši 83 840 Kč (26,2 % z 320 000 Kč). Od celkového pojistného za rok 2013 se odečtou zálohy zaplacené během roku 2013.