Jste OSVČ? Nezapomeňte odevzdat „Přehledy“

Vyplněním a odevzdáním přiznání k dani z příjmu všechny daňové povinnosti pro OSVČ neskončily. Do 2. května je nutné odevzdat „Přehledy“ za rok 2013 na místně příslušnou OSSZ a zdravotní pojišťovnu, u které byly OSVČ v loňském roce klientem.

Přehledy o příjmech a výdajích je nutné odevzdat do měsíce po skončení lhůty pro odevzdání přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Protože 1. května je státní státek, připadá základní termín na 2. května 2014. OSVČ, kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce, mají termín pro odevzdání prodloužen do 1. srpna. Zpracování daňového přiznání daňovým poradcem je však nutné příslušným institucím doložit do konce dubna, upozorňují odborníci. Od 1. ledna nového roku bylo rovněž, tak jako každý rok, možné změnit zdravotní pojišťovnu. OSVČ, které této možnosti využily a jsou tak v letošním roce pojištěncem u jiné zdravotní pojišťovny, musejí ovšem Přehled o příjmech a výdajích doručit jak na svou starou zdravotní pojišťovnu, tedy tu, u které byly pojištěny během celého roku 2013, tak své stávající pojišťovně.

I přivýdělek v roce 2013 znamená nutnost Přehledy odevzdat

Pro osoby, které pracují v hlavním pracovním poměru a samostatnou výdělečnou činností si pouze přivydělávají, platí, že je jejich samostatná výdělečná činnost klasifikována jako vedlejší zdroj příjmu. Při výpočtu sociálního a zdravotního pojištění tedy nemusejí dodržet minimální vyměřovací základ, který platí pro OSVČ vykonávající hlavní činnost. Sociální i zdravotní pojištění pro svůj „vedlejšák“ doplatí lidé dle skutečného zisku. „Protože je sociální pojištění odváděno ze zaměstnání, tak je vedlejší výdělečná činnost zvýhodněna. Do zisku ve výši 62 121 Kč za celý rok 2013 se sociální pojištění neplatí. Je-li samostatná výdělečná činnost přivýdělkem, tak při ziscích do limitu se nemusí sociální pojištění ze samostatné výdělečné činnosti vůbec platit,“ upozorňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars. „I v takovém případě je však nutné příslušný Přehled deklarující, že nevznikla povinnost platit pojistné, včas odevzdat,“ dodává Ivanco.

Jak vysoké je povinné pojistné?

Sociální i zdravotní pojištění se vypočítává z vyměřovacího základu, kterým je obecně polovina daňového základu. Zdravotní pojištění činí 13,5 %, sociální pojištění 29,2 % (při účasti v II. pilíři 26,2 %) z vyměřovacího základu. V případě, že by byl skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, potom se vypočte sociální i zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu. Minimální vyměřovací základ u zdravotního pojištění za celý rok 2013 činí 155 304 Kč, minimálně musí být za zdravotním pojištění za rok 2013 zaplaceno 20 967 Kč (oněch 13,5 % ze 155 304 Kč). Minimální vyměřovací základ u sociálního pojištění za celý rok 2013 je 77 652 Kč, minimálně musí být na sociálním pojištění zaplaceno 22 675 Kč (oněch 29,2 % ze 77 652 Kč), popř. 20 345 Kč (26,2 % ze 77 652 Kč) pokud je příslušná OSVČ účastna II. pilíře důchodového pojištění.

Nedoplatek je nutné uhradit do 8 dní

Během roku 2013 odváděly všechny OSVČ vykonávající hlavní činnost měsíční zálohy na sociálním i zdravotním pojištění. Výše zálohy v loňském roce závisela na dosaženém zisku v roce 2012, při hlavní činnosti však musely být placeny zálohy alespoň v minimální výši. Zaměstnanci, kteří si během roku 2013 podnikáním jen přivydělávali, doplatí povinné pojistné jednorázově, neboť se na ně povinnost platit během roku měsíční zálohy nevztahovala. Zaplacené měsíční zálohy se odečítají od zdravotního a sociálního pojištění vypočteného za celý rok. Vznikne-li při odevzdání Přehledů nedoplatek na sociálním a zdravotním pojištění, potom je nutné tento nedoplatek uhradit na účet OSSZ a příslušné zdravotní pojišťovny do 8 dní po odevzdání Přehledů, přičemž za úhradu se považuje připsání prostředků na účet OSSZ či příslušné zdravotní pojišťovny. „Dle zisku v roce 2013 se vypočte výše nové měsíční zálohy. Poprvé je nutné zaplatit novou měsíční zálohu za měsíc, kdy je odevzdán Přehled. Proto musí OSVČ změnit trvalý bankovní příkaz a aktualizovat měsíční platbu,“ vysvětluje Gabriela Ivanco. „Například při odevzdání Přehledů 30. dubna musí být nová měsíční záloha za duben na zdravotním pojištění zaplacena do 8. května a na sociálním pojištění do 20. května,“ dodává Ivanco.

Neplnění povinností se prodraží

Všechny OSVČ musejí řádně plnit své zákonné povinnosti, jinak je mohou postihnout nemalé sankce. Za neodevzdání Přehledů o příjmech a výdajích hrozí vysoké pokuty. Zdravotní pojišťovna může za neodevzdání Přehledu uložit pokutu až do výše 50 000 Kč, správa sociálního zabezpečení pak až do výše 20 000 Kč. Při rozhodování o výši pokuty postupují správa sociálního zabezpečení i zdravotní pojišťovny individuálně a přihlíží i k historii plátce. Pokuty jsou předepisovány platebními výměry a stejně jako všechny ostatní pravomocné a vykonatelné pohledávky jsou vymáhány. Když nejsou Přehledy dodány, tak bývá pojistné stanoveno v pravděpodobné výši, a to včetně vypočteného penále, pokud zaplacené zálohy během roku 2013 byly nižší než je tato pravděpodobná výše pojistného, což je nevýhodné. Neodevzdání Přehledů o příjmech a výdajích v zákonném termínu a neplacení povinného pojistného tedy může přinést dodatečné náklady ve formě případné pokuty a vyčísleného penále.

Názorný příklad:

Naše modelová OSVČ vykonávající hlavní činnost měla za rok 2013 příjmy 431 534 Kč a výdaje 237 564 Kč, do II. pilíře nevstoupila. Jak vysoké je sociální a zdravotní pojištění za rok 2013?

• Skutečný vyměřovací základ je 96 985 Kč ((431 534 Kč − 237 564 Kč) x 50 %)

• Vyměřovacím základem pro výpočet zdravotního pojištění za celý rok 2013 je 155 304 Kč, neboť skutečný vyměřovací základ je nižší než minimální vyměřovací základ. Na zdravotním pojištění za rok 2013 musí být zaplaceno 20 967 Kč (13,5 % z 155 304 Kč).

• Sociální pojištění za rok 2013 se vypočítá ze skutečného vyměřovacího základu, neboť je vyšší než minimální vyměřovací základ 77 652 Kč. Na sociálním pojištění za rok 2013 musí být zaplaceno 28 320 Kč (29,2 % x 96 985 Kč).