Většina Čechů podporuje požadavky zdravotních sester

Povolání zdravotních sester je bezpochyby jedním z nejvíce fyzicky i psychicky náročných zaměstnání. Vykonávání tohoto povolání je navíc podmíněno vysokými požadavky na jejich odborné znalosti, schopnosti či samostatnost a zodpovědnost. Ovšem zdravotní sestry se kromě nemalých nároků musí vyrovnat i s další překážkou, a sice velmi nízkým platovým ohodnocením, které je hlavní příčinou alarmujícího nedostatku zdravotních sester. O tom, že výše platu není adekvátní míře náročnosti a zodpovědnosti této profese, je přesvědčena většina populace České republiky.

Exkluzivní internetový průzkum společnosti SANEP byl ve dnech 14. července – 21. července 2010 proveden na reprezentativním vzorku 6433 dotázaných ve věkové kategorii 18-69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci panelu 175 tisíc registrovaných uživatelů 15.485 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje kolem +- 2,5 procentního bodu. Není proto s podivem, že zvýšení mezd zdravotních sester nachází podporu u široké veřejnosti, podle níž by se mělo taktéž stát součástí plánované reformy zdravotnictví. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na problematiku postavení zdravotních sester.

Nicméně vysoké důvěře se podle většiny dotázaných těší pouze tuzemské zdravotní sestry, které jsou z hlediska fungování zdravotnických zařízení považovány dokonce za nepostradatelné. Naopak zahraniční zdravotní sestry, bez výjimky, nepovažuje většina respondentů za dostatečně kvalifikované a způsobilé. Podle názoru nadpoloviční většiny respondentů (57,9%), kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace, společenské postavení zdravotních sester neodpovídá náročnosti a zodpovědnosti této profese.

Profese zdravotních sester je nejen nesmírně náročná, ale pojí se i s řadou rizik. Práce ve zdravotnictví bývá, hned po hornictví, považována dokonce za druhou nejrizikovější. I proto se může většina respondentů (66%) domnívat, že zdravotní sestry nejsou v České republice adekvátně finančně ohodnocené. Drtivá většina respondentů (93,3%) sdílí názor, že zdravotní sestry, kterých v České republice chybí až několik tisícovek, vykonávají fyzicky i psychicky nesmírně náročnou práci.

Práci zdravotních sester, které disponují množstvím kompetencí a jsou tak respektovanou součástí zdravotních týmů, 96,9% respondentů hodnotí jako nepostradatelnou. Vysoká míra odbornosti a kvalifikovanosti zdravotních sester se zakládá na jejich vzdělání, které je stanoveno zákonem. Pro 95,4% respondentů je důležité, aby zdravotní sestry byly plnohodnotně kvalifikované a adekvátně finančně ohodnocené. Zoufalý nedostatek zdravotních sester bývá vyvažován angažováním zdravotnického personálu ze zahraničí, např. z Ukrajiny či Slovenska. Nedostatečná znalost jazyka či jiné pracovní návyky můžou u pacientů vyvolávat pochybnosti ohledně jejich odbornosti. To ostatně potvrzuje i názor většiny respondentů (47,8%), jež nedůvěřují odborné znalosti a způsobilosti zdravotních sester ze zahraničí, a to včetně Slovenské republiky.

Výrazná většina dotázaných (80,5%) se taktéž domnívá, že v rámci připravované reformy zdravotnictví by měla být věnována zásadní pozornost finančním podmínkám a činnosti zdravotních sester. Z výše uvedeného průzkumu vyplývá, že si Češi uvědomují, jak náročná je profese zdravotních sester. Tomu odpovídá i fakt, že většina respondentů je pro adekvátní zvýšení jejich mezd, jejichž financování jde ze státního rozpočtu. Češi jsou také zvyklí na vysokou míru odbornosti a kvalifikovanosti, kterou naopak nepociťují u zahraničních zdravotních sester.

Zdroj: SANEP